Indholdsfortegnelse

 1. Anvendelsesområde
 2. Indgåelse af kontrakten
 3. Fortrydelsesret
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Leverings- og forsendelsesbetingelser
 6. Forbehold af ejendomsret
 7. Ansvar for mangler (garanti)
 8. Særlige betingelser for forarbejdning af varer i henhold til visse specifikationer fra kunden
 9. Indløsning af reklamekuponer
 10. Gældende ret
 11. Sted med jurisdiktion
 12. Alternativ tvistbilæggelse

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser (i det følgende benævnt “AGB”) fra Klaus Ueberholz GmbH & Co. KG (i det følgende benævnt “sælger”) gælder for alle aftaler om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (i det følgende benævnt “kunde”) indgår med sælger i forbindelse med de varer, som sælger præsenterer i sin onlineshop. Der gøres hermed indsigelse mod inddragelse af kundens egne vilkår og betingelser, medmindre andet er aftalt.

1.2 I forbindelse med disse betingelser er en forbruger enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion til formål, som overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige.

1.3 En iværksætter i henhold til disse betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et retsevnefuldt partnerskab, som ved indgåelse af en retshandel handler som led i udøvelsen af sin kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed.

2) Indgåelse af kontrakten

2.1 Produktbeskrivelserne i sælgers online shop er ikke bindende tilbud fra sælgers side, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra kundens side.

2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via den online-bestillingsformular, der er integreret i sælgerens online-shop. Efter at have lagt de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces afgiver kunden et juridisk bindende tilbud om at indgå en kontrakt om de varer, der er indeholdt i indkøbskurven, ved at klikke på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.3 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,

 • ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), i hvilket tilfælde det er afgørende, at kunden modtager ordrebekræftelsen, eller
 • ved at levere de bestilte varer til kunden, i hvilket tilfælde det er afgørende, at kunden modtager varerne, eller
 • ved at anmode om betaling fra kunden, efter at ordren er blevet afgivet.

Hvis der findes flere af de ovennævnte alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de ovennævnte alternativer opstår først. Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har sendt tilbuddet, og slutter ved udløbet af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte frist, anses dette for at være en afvisning af tilbuddet med den konsekvens, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt “PayPal”), i henhold til PayPals brugsbetingelser, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – hvis kunden ikke har en PayPal-konto – i henhold til vilkår og betingelser for betalinger uden en PayPal-konto, som findes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden betaler ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, og som kan vælges i onlinebestillingsprocessen, erklærer sælgeren allerede at acceptere kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.5 Når et tilbud fremsættes via sælgers online-bestillingsformular, lagres kontraktteksten af sælgeren efter indgåelsen af kontrakten og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev), efter at kundens ordre er blevet sendt. Sælgeren må ikke gøre kontraktens tekst tilgængelig ud over dette. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgers online shop, inden han afgiver sin bestilling, vil bestillingsdataene blive arkiveret på sælgers hjemmeside og kan tilgås gratis af kunden via hans password-beskyttede brugerkonto ved at oplyse de relevante login-oplysninger.

2.6 Inden kunden bindende afgiver sin bestilling via sælgers online-bestillingsformular, kan kunden identificere eventuelle indtastningsfejl ved at læse de oplysninger, der vises på skærmen, omhyggeligt. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af indtastningsfejl kan være browserens forstørrelsesfunktion, ved hjælp af hvilken skærmen forstørres. Kunden kan rette sine indtastninger under den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.7 Der kan indgås kontrakt på tysk og engelsk.

2.8 Ordrebehandling og kontakt foregår normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den e-mailadresse, som han har opgivet til ordrebehandling, er korrekt, så e-mails fra sælgeren kan modtages på denne adresse. Ved brug af SPAM-filtre skal kunden navnlig sikre sig, at alle e-mails, der sendes af sælgeren eller af tredjeparter, som sælgeren har bestilt til at behandle ordren, kan leveres.

3) Fortrydelsesret

3.1 Forbrugere har generelt ret til at fortryde en aftale.

3.2 Yderligere oplysninger om fortrydelsesretten findes i sælgerens fortrydelsespolitik.

3.3 Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der ikke tilhører en EU-medlemsstat på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse ligger uden for EU på tidspunktet for aftalens indgåelse.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser, som inkluderer den lovpligtige merværdiafgift. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger vil blive angivet separat i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 Ved leverancer til lande uden for EU kan der i enkelte tilfælde påløbe yderligere omkostninger, som sælgeren ikke er ansvarlig for, og som skal afholdes af kunden. Det drejer sig f.eks. om omkostninger ved kreditinstitutters pengeoverførsler (f.eks. overførselsgebyrer, vekselkursgebyrer) eller importafgifter eller skatter (f.eks. told). Sådanne omkostninger kan også påløbe i forbindelse med overførsel af midler, hvis leveringen ikke sker til et land uden for EU, men kunden foretager betalingen fra et land uden for EU.

4.3 Betalingsmuligheden (betalingsmulighederne) vil blive meddelt kunden i sælgerens online shop.

4.4 Hvis der er aftalt forudbetaling ved bankoverførsel, forfalder betalingen straks efter kontraktens indgåelse, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.

4.5 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten “mollie”, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederlandene (i det følgende benævnt “mollie”). De enkelte betalingsmetoder, der tilbydes via mollie, skal meddeles kunden i sælgerens online shop. Til afvikling af betalinger kan mollie anvende andre betalingstjenester, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, som kunden kan blive informeret særskilt om. Yderligere oplysninger om “mollie” findes på internettet på https://www.mollie.com/de/.

4.6 Hvis betalingsmetoden køb på regning er valgt, skal købesummen betales, efter at varerne er blevet leveret og faktureret. I dette tilfælde skal købesummen betales inden for 14 (fjorten) dage efter modtagelse af fakturaen uden fradrag, medmindre andet er aftalt. Sælgeren forbeholder sig ret til kun at tilbyde betalingsmetoden køb på regning op til en vis ordremængde og til at afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I dette tilfælde vil sælgeren gøre kunden opmærksom på en tilsvarende betalingsbegrænsning i sine betalingsoplysninger i webshoppen.

5) Leverings- og forsendelsesbetingelser

5.1 Hvis sælgeren tilbyder at sende varerne, skal leveringen ske inden for det leveringsområde, som sælgeren har angivet, til den leveringsadresse, som kunden har angivet, medmindre andet er aftalt. Den leveringsadresse, der er angivet i sælgerens ordrebehandling, er afgørende for behandlingen af transaktionen.

5.2 Hvis leveringen af varerne mislykkes af årsager, som kunden er ansvarlig for, skal kunden afholde de rimelige omkostninger, som sælgeren har pådraget sig som følge heraf. Dette gælder ikke for omkostningerne ved returnering, hvis kunden faktisk udøver sin fortrydelsesret. I tilfælde af, at kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret, gælder bestemmelsen i sælgerens fortrydelsespolitik for omkostningerne ved returnering af varerne.

5.3 Hvis kunden handler som iværksætter, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer til kunden, så snart sælgeren har afleveret varen til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen. Hvis kunden handler som forbruger, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer i princippet kun til kunden eller en person, der er bemyndiget til at modtage varerne, når varerne overdrages. Uanset ovenstående overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer til kunden, også for forbrugere, så snart sælgeren har leveret varerne til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen, hvis kunden giver speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen, i opdrag at udføre forsendelsen, og sælgeren ikke tidligere har udpeget denne person eller institution over for kunden.

5.4 Sælgeren forbeholder sig ret til at hæve kontrakten i tilfælde af ukorrekt eller ukorrekt selvlevering. Dette gælder kun i tilfælde af, at sælgeren ikke er ansvarlig for den manglende levering, og at sælgeren har indgået en specifik dækningsforretning med leverandøren med den fornødne omhu. Sælgeren vil gøre alt, hvad der er rimeligt for at skaffe varerne. I tilfælde af manglende eller kun delvis tilgængelighed af varerne vil kunden straks blive informeret herom, og vederlaget vil blive tilbagebetalt uden forsinkelse.

5.5 Hvis sælgeren tilbyder varerne til afhentning, kan kunden afhente de bestilte varer på den adresse, som sælgeren har angivet, inden for de åbningstider, som sælgeren har angivet. I dette tilfælde vil der ikke blive opkrævet forsendelsesomkostninger.

6) Ejendomsforbehold

Hvis sælgeren foretager forudbetaling, bevarer han ejendomsretten til de leverede varer, indtil den skyldige købspris er betalt fuldt ud.

7) Ansvar for mangler (garanti)

7.1 Medmindre andet er anført i de følgende bestemmelser, gælder bestemmelserne om det lovbestemte ansvar for mangler. Uanset ovenstående gælder følgende for aftaler om levering af varer:

7.2 Hvis kunden optræder som iværksætter,

 • sælgeren kan selv vælge, hvilken type supplerende ydelse der skal leveres;
 • for nye varer er forældelsesfristen for mangler et år fra varens levering;
 • rettigheder og krav på grund af mangler er udelukket i forbindelse med brugte varer;
 • Forældelsesfristen begynder ikke at løbe igen, hvis der foretages en erstatningslevering inden for rammerne af mangelsansvaret.

7.3 Ovennævnte ansvarsbegrænsninger og afkortning af frister gælder ikke for

 • for erstatningskrav og godtgørelse af udgifter fra kunden,
 • i tilfælde af, at sælgeren svigagtigt har skjult manglen,
 • for varer, der er blevet anvendt til en bygning i overensstemmelse med deres sædvanlige anvendelse og har forårsaget dens mangelfrihed,
 • for sælgerens eventuelle eksisterende forpligtelse til at levere opdateringer til digitale produkter i forbindelse med kontrakter om levering af varer med digitale elementer.

7.4 For iværksættere forbliver de lovbestemte forældelsesfrister for enhver lovbestemt regresret upåvirket.

7.5 Hvis kunden optræder som købmand i henhold til § 1 i den tyske handelslov (HGB), er han underlagt den kommercielle pligt til at undersøge og anmelde mangler i henhold til § 377 i den tyske handelslov (HGB). Hvis kunden undlader at opfylde de deri fastsatte underretningsforpligtelser, anses varerne for at være godkendt.

7.6 Hvis kunden optræder som forbruger, opfordres han til at reklamere over leverede varer med åbenlyse transportskader til leverandøren og informere sælgeren herom. Hvis kunden ikke overholder dette, har det ingen betydning for hans lovmæssige eller kontraktmæssige krav på grund af mangler.

8) Særlige betingelser for forarbejdning af varer i henhold til visse specifikationer fra kunden

8.1 Hvis sælgeren ifølge kontraktens indhold ud over levering af varerne også er forpligtet til at forarbejde varerne i henhold til visse specifikationer fra kunden, skal kunden give sælgeren alt indhold, der er nødvendigt for forarbejdningen, såsom tekster, billeder eller grafik i de filformater, formateringer, billed- og filstørrelser, der er specificeret af sælgeren, og give sælgeren de nødvendige brugsrettigheder til dette formål. Kunden er alene ansvarlig for indkøb og erhvervelse af rettigheder til dette indhold. Kunden erklærer og påtager sig ansvaret for at eje retten til at bruge det indhold, der er stillet til rådighed for sælgeren. Han skal navnlig sikre, at tredjemands rettigheder ikke krænkes derved, navnlig ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og personlige rettigheder.

8.2 Kunden skal friholde sælgeren for ethvert krav fra tredjeparter, som disse måtte gøre gældende over for sælgeren i forbindelse med en krænkelse af deres rettigheder som følge af sælgers kontraktmæssige brug af kundens indhold. I dette tilfælde skal kunden også påtage sig de nødvendige omkostninger til juridisk forsvar, herunder alle sagsomkostninger og advokatsalærer i det lovbestemte omfang. Dette gælder ikke, hvis kunden ikke er ansvarlig for overtrædelsen. I tilfælde af krav fra tredjemand er kunden forpligtet til straks, sandfærdigt og fuldstændigt at give sælgeren alle de oplysninger, der er nødvendige for at undersøge kravene og for at forsvare sig.

8.3 Sælgeren forbeholder sig ret til at nægte at behandle ordrer, hvis det indhold, som kunden har leveret til dette formål, er i strid med lovbestemte eller officielle forbud eller krænker den almindelige anstændighed. Dette gælder især for levering af forfatningsstridigt, racistisk, fremmedfjendsk, diskriminerende, krænkende, ungdomsfarligt og/eller voldsforherligende indhold.

9) Indløsning af kampagnekuponer

9.1 Kuponer, som sælgeren udsteder gratis som led i kampagner med en bestemt gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af kunden (i det følgende benævnt “kampagnekuponer”), kan kun indløses i sælgers online shop og kun i den angivne periode.

9.2 Enkelte produkter kan udelukkes fra kuponkampagnen, hvis en tilsvarende begrænsning følger af indholdet af kampagnekuponen.

9.3 kampagnekuponer kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.

9.4 Der kan kun indløses én kampagnekupon pr. ordre.

9.5 Varernes værdi skal mindst svare til beløbet på kampagnekuponen. Eventuel resterende kredit vil ikke blive refunderet af sælgeren.

9.6 Hvis værdien af kampagnekuponen ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de andre betalingsmetoder, som sælgeren tilbyder, vælges til at betale forskellen.

9.7 En kampagnekupons saldo udbetales hverken kontant eller forrentes.

9.8 Kampagnekuponen refunderes ikke, hvis kunden returnerer de varer, der er betalt helt eller delvist med kampagnekuponen, inden for rammerne af sin lovbestemte fortrydelsesret.

9.9 Kampagnekuponen kan overdrages. Sælgeren kan foretage betaling med frigørende virkning til den respektive indehaver, der indløser kampagnekuponen i sælgerens online shop. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsomt har været uvidende om den pågældende indehavers manglende rettighed, manglende retsevne eller manglende repræsentativ myndighed.

10) Gældende lovgivning

10.1 Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse på alle retsforhold mellem parterne med udelukkelse af lovgivningen om internationalt køb af løsøregenstande. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, den ydede beskyttelse ikke er ophævet ved ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

10.2 Desuden gælder dette lovvalg med hensyn til den lovbestemte fortrydelsesret ikke for forbrugere, der ikke tilhører en EU-medlemsstat på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse er uden for EU på tidspunktet for aftalens indgåelse.

11) Jurisdiktion

Hvis kunden er en købmand, en offentligretlig juridisk enhed eller en offentligretlig specialfond med hjemsted på Forbundsrepublikken Tysklands område, er det udelukkende sælgers hjemsted, der er kompetent til at afgøre alle tvister i forbindelse med denne kontrakt. Hvis kunden har sit hjemsted uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, er sælgers hjemsted den eneste kompetente domstol for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, hvis kontrakten eller krav, der opstår i forbindelse med kontrakten, kan henføres til kundens erhvervsmæssige eller kommercielle aktivitet. I de nævnte tilfælde har sælgeren dog under alle omstændigheder ret til at indbringe sagen for retten på kundens forretningssted.

12) Alternativ tvistbilæggelse

EU-Kommissionen stiller en platform til online tvistbilæggelse på internettet til rådighed på følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform tjener som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med online-købs- eller tjenesteydelsesaftaler, som involverer en forbruger.